2023-2024 Roadmap


  • Summer 2023: complete UI re-design
  • Q4 2024: MiFIR Trade Reporting enhancement
  • April 2024: EMIR REFIT Go live
  • September 2024: EMIR REFIT Go live
  • 2024 : MarketAbuse / Best Execution
  • 2025: MiFIR REFIT